top of page
คลินิกกระดูกและข้อ ลำพูน

นวัตกรรม PMS ( Peripheral Magnetic Stimulation) คือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทางการแพทย์ที่เรียกว่า " Electromagnetic " เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด เช่น อาการปวดและอาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นไฟฟ้าจะสามารถกระตุ้นทะลุผ่านเสื้อผ้าโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ลงไปได้ลึกประมาณ 10 ซม. 

กลุ่มโรคที่สามารถรักษาอาการด้วย PMS ได้ มีดังนี้
✅️กลุ่มโรคปวด หลัง  สะโพก คอ บ่าไหล่ หรือ office syndrome
✅️กลุ่มอาการชา

👉🏻ข้อดีของการรักษาด้วย PMS
✔️ไม่เจ็บตอนใช้เครื่องรักษา เหมือนการนวดผ่อนคลาย
✔️เห็นผลการบำบัดทันทีหลังการรักษา
✔️ใช้เวลาในการรักษาน้อยมาก ประมาณ 10-20 นาทีต่อจุดการรักษา
✔️รักษาต่อเนื่องน้อยครั้งแต่ก็ได้ผลการรักษาที่ดี
✔️รักษาได้ผลทั้งระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง

bottom of page